EXAMINE THIS REPORT ON ราคาพลังงาน

Examine This Report on ราคาพลังงาน

Examine This Report on ราคาพลังงาน

Blog Article

อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ประเด็นสืบสวน ความโปร่งใสภาคธุรกิจ

มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

บทความ รวมข้อเสนอถึงภาครัฐ เพื่อค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 

ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ ผลจากการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติในอนาคต ประเทศควรจะต้องมีความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้น ในขณะที่ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น โดยไม่ใช่เป็นการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง

การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าว ดร.คงกระพัน เผยวิสัยทัศน์ พร้อมนำ ปตท.

สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

แผนวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ส่องโผ "ปลัดพลังงาน" ราคาพลังงาน ประเสริฐ-นันธิกา-จตุพร เทียบฟอร์มใครคว้าเก้าอี้

“สนธิรัตน์”เอาจริง ปั๊มน้ำมัน ก๊าซแอลพีจี เอ็นจีวี โกงผู้บริโภค เจอโทษทั้งจำคุกและปรับ

Report this page